• sv
    • en

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Ovumia Stockholm är en del av Urogyn. När du anlitar oss registrerar vi personuppgifter om dig för att säkra kvalitet och för att efterleva olika lagar. Vi lagrar dina uppgifter i Region Stockholms gemensamma journalsystem Take Care. Uppgifterna lagras i Sverige. Vissa uppgifter lagras också i vårt särskilda IVF-system,  på säkra servrar lokalt hos oss på kliniken.

Dina uppgifter och vårt ansvar

Alla medicinska uppgifter och all patientadministration hanteras enligt Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter som reglerar hur länge uppgifterna ska sparas, vem som kan beredas åtkomst till dem och hur de ska skyddas. Vår behandling av dina personuppgifter har som syfte att ge dig rätt vård och behandling och uppfylla kraven i Patientdatalagen, kunna administrera dina besök och övriga kontatker med oss, och för att följa upp och förbättra vår egen verksamhet.

Vi anlitar också personuppgiftsbiträden, dvs parter som behandlar personuppgifter för Urogyn räkning, till exempel den leverantör som tillhandahåller journalsystemet.

Dina hälsodata och medicinska uppgifter får endast de som har en medicinsk relation till dig se. Medicinsk relation har den som utreder och behandlar dig, men även den personal hos oss som ombesörjer t ex kallelser och bokningar.

Andra uppgifter begränsas tillgång till genom rollbaserade behörigheter så att ingen får tillgång till information som den inte behöver.

Inhämtning av uppgifter

Vi hämtar in medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare via journalen. Övriga personuppgifter hämtar vi in direkt från dig eller den som ska stå för din vård, t ex en region, en kommun eller ett försäkringsbolag. Vårdgivare och annan personal hos oss för löpande in uppgifter i din journal.

Delning av personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem, till exempel en myndighet, en kommun eller en region.  Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lagen.

Vi rapporterar löpande in åtgärder och diagnoser till Region Stockholm. Dessa uppgifter ligger till grund för Regionens ersättningar till oss, och används för också för att styra utvecklingen av vården inom regionen. Uppgifterna rapporteras av regionen också vidare till Socialstyrelsens hälsoregister

Skulle du komma till oss i ett försäkringsärende kommer vi också behöva vidareförmedla relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag så att de kan fullgöra sina plikter gentemot dig. Detta sker i så fall efter att du lämnat ditt samtycke.

Urogyn lämnar vid behov ut relevanta personuppgifter om dig till den som är huvudman enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I normalfallet är det en region som är huvudman men det kan också finnas andra huvudmän såsom försäkringsbolag eller myndigheter.

Vi är skyldiga enligt lag att lämna personuppgifter till vissa nationella register, till exempel cancerregistret.

Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter till exempelvis polisen eller socialtjänsten om det behövs för en utredning.

Vid remittering lämnas relevanta delar av dina personuppgifter ut till den vårdgivare vi remitterar till genom sammanhållen journalföring.   Allt ligger givetvis i linje med HSL. Du har alltid rätt få att veta vem vi lämnar vilken information till och du har också rätt att få information från den andra parten hur de hanterar dina uppgifter.

Dina rättigheter

Hur journalutdrag får lämnas ut regleras i Patientdatalagen. Du har rätt att då en kopia på de journaluppgifter vi har om dig. För journalutdrag vänder du dig till oss via 1177.se

Du har också rätt att begära information om vem som har tagit del av dina journaluppgifter, ett så kallat loggutdrag. Vi har rätt att ta ut en skälig avgift för de kostnader vi har för att producera loggutdrag.

Du kan begära att dina journaluppgifter från oss spärras för tillgång för andra vårdgivare via sammanhållen journalföring. Vänd dig i så fall till oss via 1177.se

Du kan begära rättning av eventuella felaktigheter, tycka till, ställa en fråga eller lämna en kommentar om hur vi hanterar dina uppgifter. Du har rätt att få notering om avvikande uppfattning införd i din journal. Vänd dig till oss via 1177.se.

Du har inte möjlighet att av oss begära att få journalinformation raderad. Journaluppgifter måste enligt patientdatalagen sparas i 10 år, och vi får inte radera dem utan ett beslut från IVO. Om du anser att särskilda skäl finns att journalinformation skall förstöras vänder du dig till IVO, som kan besluta om detta.

För mera information om regler kring journalföring se 1177.se

Kontakter med oss, sociala medier och email

På vår webbplats har du möjlighet att komma i kontakt med oss. All digital kommunikation med oss sker via 1177.se, som är en säker plattform för kommunikation mellan vårdgivare och patient.

Ange inte personuppgifter om du kontaktar eller i övrigt interagerar med Urogyn på sociala medier, då det inte är möjligt att säkerställa lämpligt skydd på dessa plattformar.

Vi har ingen möjlighet att kommunicera på mail med dig, då tillräckligt skydd för dina personuppgifter inte kan åstadkommas.

Om något går fel

Om det skulle ske en incident, t ex att vi upptäcker eller misstänker att personuppgifter har kommit bort, blivit förvanskade eller kommit i orätta händer så kommer vi försöka kontakta dig för att informera om detta så fort som möjligt förutom att vi arbetar intensivt med att återställa informationen. Vi är dessutom skyldiga att anmäla eventuella incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten om det finns en risk för att din integritet blivit lidande.

Rätten att lämna klagomål

Om du anser att Urogyn hanterar personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna klagomål till Integrationskyddsmyndigheten via https://www.imy.se

Dataskyddsansvar

Vårt arbete på Urogyn är organiserat i två olika bolag i en koncern:  Urogyn Sverige AB och Urogyn Sverige Kommanditbolag. Det legala dataskyddsansvaret för de personuppgifter vi samlar in och använder avseende patienter är gemensamt mellan Urogyn Sverige AB och Urogyn Sverige Kommanditbolag.

Dataskyddsombud

Urogyns dataskyddsombud är Ana-Maria Barbu som du kan kontakta på Ana-maria@bondeadvokater.com. Hit kan du vända dig om du vill utöva dina rättigheter, har frågor om hur Urogyn hanterar personuppgifter eller övriga ärenden kopplat till Urogyn personuppgiftshantering.